VANTYGHEM - VANDEPUTTE

Privacy policy vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte

  1. Wie

Deze privacy policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte, met als contactpersoon Marleen Vandeputte (info@vvadvocaten.be).

Vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte respecteert uw privacy. Indien u gebruikt maakt van deze website of het kantoor op enig andere manier informatie verstrekt (o.m. per e-mail, telefonisch, persoonlijk onderhoud), stemt u in met deze privacy policy.

Vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening ten aanzien van u. Een verwerker kan op vraag of instructie van, of in naam van, vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

  1. Welke gegevens?

Vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die nodig zijn voor het uitvoeren van haar contractuele prestaties en ter vervulling van haar wettelijke verplichtingen.

Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

– Identificatie – of contactgegevens;

– Financiële bijzonderheden zoals loonfiches en leningen;

– Psychische gegevens;

– Samenstelling gezin;

– Beroep en betrekking;

– Gerechtelijke bijzonderheden;

– Lidmaatschappen van vakverenigingen;

– Beeld- of geluidsopnames.

Hierbij kunnen gevoelige persoonsgegevens worden bewaard die betrekking hebben op geloofsovertuiging, ras, gezondheid, seksuele geaardheid, gerechtelijk verleden.

De persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd/bekomen bij zowel de cliënt zelf als bij derden (gerechtsdeurwaarder, overheidsinstanties, confraters, enz.).

  1. Rechtsgrond verwerking.

Vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

–    ingevolge de precontractueel verschafte informatie,

–    omwille van de uitvoering van de overeenkomst / opdracht,

–    ingevolge het gerechtvaardigd belang van vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte te helpen met haar diensten;

–    omwille van de door u gegeven toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van deze privacy policy.

  1. Voor welke doeleinden en hoe lang worden de persoonsgegevens verwerkt?

De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen prestaties uit voeren.

De gegevens kunnen in het kader van de uitvoering van de overeengekomen prestaties worden gedeeld met de partijen in de procedure of hun raadsman, de rechtbank, notarissen, gerechtsdeurwaarders, gerechtsexperts en overheidsinstanties.

Vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte draagt de confidentialiteit hoog in het vaandel. Daarenboven geldt voor een advocaat een beroepsgeheim. Uw gegevens zullen niet verhandeld, verkocht of overgemaakt worden aan derden, niet-verwerkers.

Naar bestaande cliënten kan onder het gerechtvaardigd belang, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant een nieuwsbrief worden verstuurd.

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor de periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte en de gebruiker, voor de duurtijd waartoe de vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte wettelijk gehouden is, of zolang er zich een gerechtelijk geschil of een onderzoek kan voordoen met betrekking tot de geleverde prestaties.

  1. Veiligheidsmaatregelen.

Veiligheidsmaatregelen werden genomen op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens, alsook iedere andere niet toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

De nodige aandacht wordt besteed aan de beveiliging van het computersysteem, alsook aan de bewustmaking van de advocaten en de administratieve medewerkers.

Vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

  1. Rechten van de betrokkenen.

6.1. Recht op inzage.

U heeft het recht om op elk ogenblik de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte te vragen u informatie te bezorgen m.b.t. de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

Voorts beschikt u over het recht om aan vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Tenzij uw verzoek buitensporig of onredelijk is, zal deze kopie u kosteloos worden afgeleverd. Indien uw verzoek buitensporig of onredelijk is, kan de vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte een administratieve kost in rekening brengen.

6.2.  Recht op verbetering, verwijdering en beperking.

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen. U erkent dat ingevolge weigering van mededeling van persoonsgegevens of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

Op ieder ogenblik kan u vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Voorts heeft u het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken mits er geen gegronde reden voor de verwerking ervan meer zou bestaan. U kan dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

–    de persoonsgegevens zijn niet langer vereist om het nagestreefde doel te vervullen,

–    de vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte heeft uw gegevens onrechtmatig verwerkt,

–    uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting,

–    u herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens,

–    u heeft uw recht van verzet succesvol uitgeoefend.

Vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte behoudt evenwel het recht om uw verzoek tot verwijdering gemotiveerd te weigeren.

Vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

Voorts beschikt u over het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen :

– u betwist de juistheid van de persoonsgegevens die werden verwerkt en vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,

– u toont aan dat de verwerking van de persoonsgegevens onrechtmatig was,

– vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte dient niet langer over de gegevens te beschikken, terwijl u deze wel nog nodig heeft voor de uitoefening van een rechtsvordering,

– u oefent uw recht van verzet uit.

6.3.  Recht van verzet en recht van intrekking van toestemming.

U beschikt over een recht van verzet, om ernstige en legitieme redenen, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voorts heeft u ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden.

Vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u worden meegedeeld.

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.4.  Recht van vrije gegevensoverdracht.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

6.5.  Automatische beslissingen en profiling.

De verwerking van de persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte niet aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

  1. Hyperlinks.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites en/of andere websites kunnen hyperlinks bevatten naar deze website. Vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de deze andere websites, noch het gebruik van cookies op die websites.

  1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kan uw rechten uitoefenen door vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte schriftelijk te contacteren, hetzij per post naar 8800 ROESELARE, Meensesteenweg 357, hetzij per e-mail naar info@vvadvocaten.be.

  1. Hoe kunt u klacht indienen?

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren per post of via e-mail (cfr. supra punt 8).

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 BRUSSEL, Drukpersstraat 35, t. 02/274.48.00, f. 02/274.48.35, e-mail: commission@privacycommission.be.

10. Kan deze Privacyverklaring wijzigen?

Vof Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte heeft het recht om op ieder ogenblik haar privacy policy te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. Wij adviseren u derhalve om regelmatig deze privacy policy na te lezen om u te vergewissen van eventuele aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan deze privacy policy.

11. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn bevoegd in geval van geschil.