VANTYGHEM - VANDEPUTTE

Algemene voorwaarden

Artikel 1: algemene informatie

VOF Advocatenkantoor Vantyghem – Vandeputte, hierna “VV Advocaten”, is gevestigd te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 357 en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.823.174.

VV Advocaten is een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De advocaten die werkzaam zijn bij VV Advocaten zijn allen advocaat in België en zijn leden van de Orde van Advocaten van West-Vlaanderen, alsook van de Orde van Vlaamse Balies.

Artikel 2: toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten en aangestelden werkzaam bij VV Advocaten ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en VV Advocaten, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft gehad met één of meer bepaalde advocaten of aangestelden werkzaam bij VV Advocaten.

De cliënt wordt geacht de algemene voorwaarden te aanvaarden door het loutere feit van het contacteren van VV Advocaten.

Deze algemene voorwaarden primeren op tegenstrijdige algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de zaakvoerder van VV Advocaten.

Artikel 3: uitvoering opdracht

De dienstverlening van VV Advocaten behelst onder meer adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bemiddeling in familiezaken, nazicht overeenkomsten, opstellen van overeenkomsten, bijstand bij onderhandelingen, bij procedure en bij expertises.

De advocaten die verbonden zijn aan VV Advocaten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van VV Advocaten, tenzij zij voor een bepaald dossier of bepaalde dienst hebben aangegeven dit/deze te behandelen in eigen beheer.

VV Advocaten is de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden, tenzij wanneer de advocaat een dossier of dienst in eigen beheer behandelt.

De overeenkomst tussen VV Advocaten en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat VV Advocaten haar dienstverlening aanvangt.

Tenzij de cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk schriftelijk verzet, is VV Advocaten vrij om dossiers of bepaalde aspecten ervan in het belang van de cliënt intern te verdelen onder de advocaten op basis van de specialisatie en beschikbaarheid van de advocaten. De dominus litis behoudt steeds supervisie over het dossier.

Artikel 4: wederzijdse informatieverplichting

VV Advocaten informeert de cliënt over de uitvoering van de opdracht en het verloop van het dossier.

De cliënt verstrekt VV Advocaten, zowel bij aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, stipt alle informatie die nuttig is voor de uitvoering van de opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte informatie en stukken.

Indien de cliënt nalaat om binnen de gestelde termijn de door VV Advocaten gevraagde informatie en/of stukken te bezorgen of formaliteiten te vervullen, behoudt VV Advocaten zich het recht voor haar prestaties na voorafgaande aanmaning op te schorten en de reeds geleverde prestaties en kosten te factureren.

Artikel 5: beroep op derden

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan over aan VV Advocaten. Hetzelfde geldt voor wat betreft het uitvoeren van eenvoudige taken (vb. neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op een inleidende zitting) door een plaatselijke advocaat.

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is een beroep te doen op andere derden, zoals buitenlandse advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de cliënt.

Onverminderd dit eventuele vereiste overleg, is VV Advocaten in de uitvoering van haar opdracht door de cliënt als lasthebber steeds gemandateerd om voornoemde dienstverlener opdrachten te verstrekken in naam en voor rekening van de cliënt.

De factuur van de dienstverstrekker waarop beroep wordt gedaan, zal op naam van de cliënt worden uitgereikt en door de cliënt rechtstreeks in handen van de betrokken dienstverstrekker worden voldaan.

Artikel 6: ereloon en kosten

Het kantoor rekent ereloon, kantoorgebonden administratiekosten en kosten aan derden aan.

In beginsel rekent het kantoor in principe het ereloon voor de diensten die zij verricht aan volgens de werkelijk gepresteerde uren, waarbij een basistarief wordt gehanteerd van 140,00 €/uur meer BTW. Dit basistarief kan evenwel aangepast worden rekening houdend met de aard van de zaak, de ervaring van de advocaat in de betrokken rechtsmaterie, de moeilijkheidsgraad, de hoogdringendheid, het resultaat en een gebeurlijke succesfee.

In geval van bemiddeling die leidt tot een echtscheiding door onderlinge toestemming wordt het ereloon forfaitair begroot op 1.500,00 €. Dit ereloon omvat één of meerdere (maximum drie) bijeenkomsten, opvragen van de vereiste administratieve stukken, opstellen van de echtscheidingsovereenkomst en het verzoekschrift in echtscheiding en neerlegging ter griffie. Bijkomende prestaties worden aangerekend aan het basistarief van 140,00 €/uur meer BTW.

De kantoor gebonden administratiekosten worden als volgt in rekening gebracht (dit alles meer BTW):

  • opening dossier, dossierbeheer en archivering : € 75,00
  • dactylo briefwisseling en procedurestukken : € 12,00/blad
  • kopies/prints/scans : € 0,50 per kopie
  • aangetekende zending : portkosten
  • verplaatsingen: € 0,50 per km

Voor factuurinvorderingen wordt navolgend forfaitair incassotarief aangerekend ten titel van ereloon en kantoor gebonden administratiekosten:

Zonder IOS- of gerechtelijke procedure:

de intrest en het schadebeding worden aangerekend,

Met IOS- of gerechtelijke procedure:

Ingeval van IOS- of gerechtelijke procedure wordt het ereloon aangerekend aan het basistarief van 140,00 €/uur meer BTW. De kosten worden in dit geval aangerekend overeenkomstig de hierboven opgesomde tarieven.

De door ons voorgeschoten kosten aan derden (griffierechten, kosten voor allerhande afschriften, enz.) worden doorgerekend aan de kostprijs. Op deze kosten is geen BTW verschuldigd.

Het kantoor kan om (één of meerdere) globale provisies verzoeken of een tussentijdse afrekening opmaken. Deze facturen worden uiteraard verrekend bij het opmaken van de slotfactuur.

Indien u bij het ontvangen van uw factuur opmerkingen of vragen heeft, dient u deze binnen de acht dagen schriftelijk aan ons over te maken.

De facturen zijn betaalbaar binnen een periode van 15 dagen. Bij gebrek aan stipte betaling is van rechtswege een rente verschuldigd aan 8 % vanaf de vervaldatum, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het hoofdbedrag.

Bij niet-tijdige betaling kan het kantoor haar werkzaamheden, na voorafgaande schriftelijke aanmaning, opschorten. Het kantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gebeurlijk hierdoor ontstane schade.

Indien VV Advocaten in een dossier de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op deze zaak desgevallend vermeerderd met voornoemde rente en schadevergoeding. Dit geldt ongeacht aan welke cliënt VV Advocaten haar staten van kosten en ereloon heeft opgemaakt.

Artikel 7: derdengelden

VV Advocaten stort alle bedragen die zij van derden ten behoeve van haar cliënt ontvangt, en alle bedragen die zij van haar cliënt ontvangt voor rekening van derden, binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt / de derde.

VV Advocaten mag de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt inhouden tot regeling van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de cliënt hiervan onverwijld op de hoogte.

Artikel 8: aansprakelijkheid

VV Advocaten levert een inspanningsverbintenis die zij naar best vermogen zal uitvoeren. VV Advocaten kan daarbij geen bepaald resultaat garanderen.

Alle advocaten van VV Advocaten zijn via de Orde van Advocaten bij de Balie West-Vlaanderen afdeling Kortrijk verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij nv Amlin Europe.

De beroepsaansprakelijkheid van VV Advocaten en van haar advocaten is beperkt tot het verzekerde bedrag van 1.250.000,00 EUR per schadegeval.

De cliënt acht voormelde verzekering voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs ernstige) beroepsfout van VV Advocaten en/of haar advocaten en/of haar aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor VV Advocaten en haar advocaten verzekerd zijn.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat dit gebrek aan dekking te wijten is aan enige fout of nalatigheid in hoofde van VV Advocaten, haar advocaten of haar aangestelden begaan na het ontstaan van het schadegeval, wordt de aansprakelijkheid van VV Advocaten, haar advocaten en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijke aanrekening tot maximaal 7.500 € per schadegeval. Indien het gebrek aan dekking daarentegen wel het gevolg is van een foutieve handeling of nalatigheid in hoofde van VV Advocaten, haar advocaten of haar aangestelden begaan na het ontstaan van het schadegeval, wordt hun globale aansprakelijkheid beperkt tot 20.000,00 € per schadegeval.

VV Advocaten en de aan haar verbonden advocaten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

Onverminderd het voorgaande zijn VV Advocaten en de aan haar verbonden advocaten niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening. In voorkomend geval kan VV Advocaten derhalve ook niet hoofdelijk of ondeelbaar gehouden zijn met voornoemde derde tot de betaling van welkdanige vergoeding aan de cliënt.

Niettegenstaande VV Advocaten redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT-systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om er voor te zorgen dat gepaste maatregelen worden getroffen om zijn computers en IT-systeem tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. VV Advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die het gevolg zou zijn van de ontvangst of het gebruik van elektronische communicatie van haar afkomstig.

Artikel 9: intellectuele eigendomsrechten

Het is de cliënt niet toegestaan om de door VV Advocaten gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken.

Artikel 10: beëindiging van de opdracht

VV Advocaten licht de cliënt schriftelijk in wanneer het dossier wordt afgesloten. Na het afsluiten van het dossier, wordt het dossier gearchiveerd en vijf jaar bijgehouden vanaf de datum van de brief waarin wordt meegedeeld dat de overeenkomst wordt beëindigd. Originele documenten kunnen aan de cliënt worden terugbezorgd en dienen desgevallend door de cliënt te worden gearchiveerd. Na vijf jaar wordt het dossier vernietigd.

Gezien de specifieke vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt hebben zowel de cliënt als VV Advocaten het recht om de overeenkomst ten allen tijde schriftelijk, met onmiddellijke ingang en zonder motivering, te beëindigen. De cliënt is in dit geval gehouden om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. VV Advocaten maakt een slotfactuur op en bezorgt deze aan de cliënt.

VV Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt, behoudens geval van grove fout in welk geval artikel 8 geldt.

Artikel 11: wijziging en nietigheid

VV Advocaten houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wij adviseren u derhalve om regelmatig deze algemene voorwaarden na te lezen om u te vergewissen van eventuele aanpassingen;

De ongeldigheid of nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, tast de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de algemene voorwaarden niet aan. Desgevallend zal de nietige of ongeldige bepaling in overleg tussen VV Advocaten en de cliënt worden vervangen door een bepaling die de strekking van de nietige of ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert. Indien geen akkoord kan worden bereikt, zal de rechtbank hieromtrent uitspraak doen.

Artikel 12: toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De overeenkomsten en geschillen tussen VV Advocaten en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

Alle advocaten van VV Advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog niet opgeheven reglementen van de vroegere Nationale Orde van Advocaten, alsook aan de reglementen van de Orde van Advocaten van West-Vlaanderen.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de Orde van Advocaten bij de Balie West-Vlaanderen. Voor tuchtzaken is de stafhouder van de Balie van West-Vlaanderen bevoegd.

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen VV Advocaten en de cliënt.